Logo Urzędu Miejskiego Kęty
Powróć do: Wydziały Urzędu

Urząd Stanu Cywilnego

Pracą USC kierują:

  • bezpośrednio Burmistrz Gminy Kęty
  • Zastępca Kierownika USC Anna Jachimczak-Zinkowska
  • Zastępca Kierownika USC Anna Krawczyk-Kryczka

 

Adres: 32-650 Kęty,
Rynek 7

tel: 33/844-76-61
fax: 33/844-76-60

email: usc@kety.pl


Zadania:

  1. Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należą sprawy przyjmowania oświadczeń mających wpływ na stan cywilny i rejestracji stanu cywilnego oraz wydawanie stosownych dokumentów.
  2. W szczególności do zadań Urzędy Stanu Cywilnego należy:

1) rejestracja stanu cywilnego osób oraz prowadzenie akt zbiorowych w systemie teleinformatycznym;

2) rejestracja stanu cywilnego poprzez:

a) nadawanie numeru PESEL w związku ze sporządzaniem aktu urodzenia dla osób urodzonych w Polsce;

b) wprowadzanie do rejestru PESEL danych dot. zameldowania dziecka w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia;

c) występowanie o zmianę numeru PESEL w przypadku sprostowania daty urodzenia lub zmiany płci;

d) wprowadzanie do rejestru PESEL danych o wymeldowaniu w związku ze zgonem osób posiadających numer PESEL;

e) aktualizację, na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, w rejestrze PESEL danych odnośnie stanu cywilnego, zawartego małżeństwa bądź zgonu osoby posiadającej numer PESEL dla której nie sporządzono polskiego aktu stanu cywilnego;

3) sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów i wydawanie z nich odpisów;

4) przyjmowanie oświadczeń o:

a) uznaniu ojcostwa;

b) nadaniu dziecku nazwiska męża matki, który nie jest ojcem dziecka;

c) zmianie imion noworodkom;

d) nazwisku jakie będą nosić małżonkowie po zawarciu związku małżeńskiego oraz
o nazwisku ich dzieci;

e) wstąpieniu w związek małżeński (w formie uroczystej);

f) powrocie rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego;

5) przyjmowanie zapewnień o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego;

6) wydawanie zaświadczeń:

a) potwierdzającego uznanie ojcostwa;

b) stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;

c) stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone
w obecności duchownego;

d) o możliwości zawarcia związku małżeńskiego zgodnie z prawem;

e) o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, w tym w formie dokumentu elektronicznego;

f) o stanie cywilnym, w tym w formie dokumentu elektronicznego;

7) sporządzanie protokołów zawarcia małżeństwa poza lokalem USC;

8) przygotowywanie wniosków do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przyznanie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”;

9) organizowanie uroczystości związanych z jubileuszami pożycia  małżeńskiego;

10) wpisywanie wzmianek marginesowych i przypisków w aktach stanu  cywilnego;

11) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zmiany imienia i nazwiska.