Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Wydziały Urzędu

Wydział Infrastruktury Społecznej

Pracę wydziału nadzoruje I Zastępca Burmistrza Gminy Kęty.

Dyrektor: Aneta Bogacz

 

Adres: 32-650 Kęty
Rynek 7,

tel: 33/844-76-00
fax: 33/844-76-60

email: is@kety.pl

 

Zadania:

1. Zadania Wydziału Infrastruktury Społecznej obejmują sprawy:

1) oświaty, w tym przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i innych placówek oświatowo-wychowawczych;

2) kultury, w tym placówek upowszechniania kultury;

3) kultury fizycznej, w tym gminnych terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

4) ochrony zdrowia;

5) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych oraz pozostałe zadania Gminy w zakresie spraw społecznych.

2. W szczególności do zadań wydziału należy:

1) organizowanie i nadzorowanie działalności prowadzonych przez gminę:

a)  przedszkoli (gminnych placówek wychowania przedszkolnego);

b)  szkół podstawowych;

c)  gimnazjów;

2) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zezwoleń na zakładanie i likwidację publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów;

3) prowadzenie ewidencji niepublicznych żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów;

4) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji publicznym i niepublicznym żłobkom, przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom prowadzonym przez podmioty inne niż Gmina;

5) ustalanie planu sieci placówek wymienionych w pkt 1 oraz ustalanie granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów;

6) prowadzenie spraw związanych z funkcją Burmistrza jako zwierzchnika służbowego dyrektorów szkół i przedszkoli, w tym przeprowadzanie konkursów na te stanowiska;

7) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli oraz z udzielaniem dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli;

8) udzielanie pomocy zdrowotnej czynnym nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom;

8) zatwierdzanie projektów organizacyjnych podległych placówek oświatowych;

9) sporządzanie ocen i analiz niezbędnych do właściwego zarządzania sprawami oświaty i planowania w tej dziedzinie;

10) współpraca przy tworzeniu projektu planu remontów szkół i placówek oświatowych;

11) przygotowywanie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie finansowania kształcenia uczniów spoza gminy Kęty;

12) współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz podmiotami w zakresie realizacji zadań dotyczących oświaty;

13) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kształcenia młodocianych określonych w ustawie o systemie oświaty;

14) prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego  przez uczniów;

15) prowadzenie spraw związanych z dowozem dzieci do placówek oświatowych;

16) realizacja zadań nałożonych na Burmistrza w ustawie o systemie informacji oświatowej, w tym, sporządzanie sprawozdań w ramach systemu informacji oświatowej (SIO);

17) współpraca z lokalnymi instytucjami, organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie kultury fizycznej i turystyki;

18) organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju, w tym organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych oraz tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej (ośrodki sportowo-rekreacyjne, ogródki jordanowskie);

19) prowadzenie spraw związanych z funkcją organizatora gminnych instytucji kultury;

20) prowadzenie rejestru instytucji kultury oraz wydawanie wypisów z rejestru,

21) prowadzenie rejestru dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków oraz realizacja pozostałych zadań gminy z zakresu ochrony dóbr kultury;

22) współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym;

23) organizowanie działalności świetlic i klubów młodzieżowych oraz zarządzanie obiektami gminy, w których są one zlokalizowane;

24) przyjmowanie zawiadomień o imprezach artystycznych i rozrywkowych oraz  prowadzenie postępowania  w tym zakresie;

25) organizacja konkursów artystycznych;

26) prowadzenie spraw związanych z funkcją podmiotu (organu) który utworzył Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kętach, w tym prowadzenie spraw dotyczących udzielania i rozliczania dotacji budżetowych na realizację zadań określonych w statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej;

27) prowadzenie spraw określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych oraz w przepisach o zwalczaniu narkomanii (za wyjątkiem spraw związanych z nadzorem nad uprawą maku i konopii);

28) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i realizacją  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym przygotowywanie rocznych projektów programu oraz sporządzanie opinii i analiz dotyczących realizacji Programu;

29) sprawy związane z realizacją dofinansowania podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”;

30) realizacja programu „Kęty dla Rodziny”;

31) współpraca z organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami, osobami fizycznymi i prawnymi w celu udzielania pomocy i doprowadzenia do integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem oraz w celu realizacji innych zadań z zakresu pomocy społecznej;

32) współdziałanie z organizacjami i podmiotami realizującymi zadania publiczne zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki oraz terapii uzależnień alkoholowych i narkotykowych, wypoczynku dzieci i młodzieży, nauki, edukacji i wychowania, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji, w tym:

a) przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych;

b) zlecanie zadań publicznych w innych trybach niż otwarty konkurs ofert;

c) przygotowywanie umów na realizację zadań publicznych;

d) rozliczanie realizacji zadań publicznych.

33) pełnienie nadzoru nad działalnością:

a) Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych;

b) szkół podstawowych i gimnazjów;

c) przedszkoli gminnych;

d) Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach;

e) Domu Kultury w Kętach;

f) Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach;

g) Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach;

h) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

i) Świetlicy Środowiskowej w Kętach;

j) Dziennego Domu Pobytu „Senior Wigor”.


DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.