Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Wydziały Urzędu

Wydział Środowiska i Przedsiębiorczości

Pracę wydziału nadzoruje II Z-ca Burmistrza.

Dyrektor wydziału: Włodzimierz Bujarek

 

Adres: 32-650 Kęty,
Rynek 7

tel: 33/844-76-00
fax: 33/844-76-60

email: sp@kety.pl


Zadania

  1. Zadania Wydziału Środowiska i Przedsiębiorczości obejmują sprawy rolnictwa, działalności gospodarczej, targowisk i hal targowych, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
  2. W szczególności do zadań Wydziału należy:

1) realizacja spraw związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym:

a) prowadzenie bazy danych właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami;

b) prowadzenie księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

c) wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie należności z tytułu opłat za odpady komunalne;

d) przygotowywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na ternie Gminy;

e) przygotowywanie decyzji i postanowień administracyjnych z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;

f) przygotowywanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem, sprawozdań i informacji dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi;

g) monitoring prawidłowości realizacji umowy na wywóz odpadów komunalnych;

h) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o utrzymaniu i porządku w gminach;

i) realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest;

j) udzielanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności, o której mowa w rozdziale 4 ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach;

2) prowadzenie spraw określonych w przepisach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym:

a) wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem warunków określonych w tych zezwoleniach;

b) ustalanie i pobór opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

3) ustalanie czasu otwarcia (pracy) placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych oraz prowadzenie nadzoru w tym zakresie;

4) prowadzenie spraw określonych w przepisach o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

5) prowadzenie spraw wynikających z przepisów o ochronie zwierząt, o obowiązkach osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie, o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, o derateryzacji, w tym:

a) opracowywanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy;

b) wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów rasy uznanej za agresywną;

c) zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie gminy;

d) organizowanie akcji deratyzacji na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;

6) prowadzenie targowisk należących do gminy oraz spraw ustalania, pobierania i kontroli opłat targowych;

7) prowadzenie spraw określonych w przepisach o ochronie przyrody, o ochronie środowiska oraz o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym :

a) opracowywanie i aktualizacja Programu ochrony środowiska dla gminy Kęty oraz sporządzanie raportów z jego wykonania;

b) zadania wynikające z Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego;

c) prowadzenie postępowań w odniesieniu do osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami w ramach zwykłego korzystania ze środowiska;

d) udzielanie dotacji celowych z budżetu gminy do zadań służących ochronie powietrza;

e) uzgadnianie i opiniowanie projektów technicznych pod kątem ochrony zieleni i obszarów Natura 2000;

f) prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji zezwalających/odmawiających na usuniecie drzew lub krzewów wraz z ustalaniem opłat w tym zakresie;

g) organizowanie i prowadzenie nasadzeń drzew i krzewów na gruntach gminy, pielęgnacja drzewostanów leśnych należących do gminy oraz opieka nad parkami miejskimi oraz inną zielenią poza pasami drogowymi;

h) obsługa systemu informatycznego EKOPORTAL zawierającego informacje o środowisku i jego ochronie w zakresie dokumentów wytwarzanych w Urzędzie;

8) prowadzenie spraw wynikających z przepisów o lasach, o wspólnotach gruntowych oraz o kształtowaniu ustroju rolnego, w tym:

a) nadzór nad lasami komunalnymi, prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z planem urządzenia lasów;

b) nadzór nad wspólnotami gruntowymi, wyrażanie zgody na zbycie, zmianę, przeznaczenie na cele społeczne lub publiczne wspólnot gruntowych;

9) modernizacja gminnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz infrastruktury towarzyszącej;

10) prowadzenie spraw określonych w przepisach prawa wodnego, w tym:

a) organizowanie i prowadzenie prac w zakresie odbudowy, modernizacji i bieżącego utrzymania urządzeń wodnych, należących do gminy;

b) rozstrzyganie sporów dotyczących zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich i o odprowadzanie wód oraz ścieków na grunty sąsiednie;

c) udzielanie dotacji celowych z budżetu gminy dla spółek wodnych na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie i dofinansowanie inwestycji;

d) związanych z wydobywaniem żwiru w granicach powszechnego i szczególnego korzystania z wód, po uzyskaniu zgody właściciela wody i wszystkich niezbędnych pozwoleń;

e) związanych z ochroną przed powodzią i suszą, organizowanie działań związanych z zapobieganiem i ze zwalczaniem skutków powodzi oraz współpraca z administratorami: rzeki Soły, potoków i innych cieków wodnych mających wpływ na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Gminy;

11) prowadzenie spraw określonych w przepisach o łowiectwie, w tym opiniowanie rocznych planów łowieckich sporządzonych przez dzierżawców obwodów łowieckich;

12) prowadzenie spraw określonych w przepisach o działalności gospodarczej, w tym prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorców będących  osobami fizycznymi;

13) prowadzenie spraw określonych w przepisach o ochronie roślin uprawnych, o nasiennictwie oraz o uprawie maku i konopi;

14) prowadzenie spraw związanych ze stwierdzaniem okresu pracy w gospodarstwie rolnym;

15) organizowanie i przeprowadzanie czynności w zakresie spisów rolnych;

16) współpraca z izbami rolniczymi i innymi organizacjami rolniczymi.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.