Logo Urzędu Miejskiego Kęty
Powróć do: Podatki i opłaty

Ulgi i zwolnienia

PODSTAWA  PRAWNA

ULGI w podatkach stanowiących dochody Gminy Kęty dla podatników, do których nie mają zastosowania przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w formie:

 • umarzania zaległości podatkowych i (lub) odsetek za zwłokę,
 • odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
 • rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

PROCEDURA UDZIELANIA ULG W PODATKACH:

  1. Wymagane dokumenty od wnioskodawcy ubiegającego się o udzielenie ulgi:
   1. pisemny wniosek uzasadniony ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym,
   2. oświadczenie o stanie majątkowym, sytuacji rodzinnej i obciążeniach finansowych (kliknij aby pobrać),
   3. oryginały lub kserokopie zaświadczeń o uzyskiwanych dochodach podatnika i członków jego rodziny prowadzących rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe (wynagrodzenie za pracę, zasiłek dla bezrobotnych, pomoc finansowa z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej itp.),
   4. oryginały lub kserokopie opłat za media (gaz, energia elektryczna, woda), zaciągniętych kredytów lub innych zobowiązań,
   5. w przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kęty: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna 74 1050 1070 1000 0023 6738 4563 lub w kasie Urzędu Gminy Kęty, Rynek 7, 32-650 Kęty.

 1. Wniesienie ustnych wyjaśnień  przez podatnika do protokołu w sprawie złożonego wniosku o udzielenie ulgi (Wydział Dochodów Urzędu Gminy Kęty, pokój nr 6).
 2. Decyzja uznaniowa Burmistrza Gminy Kęty.

ZWOLNIENIA W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI:

- grunty, budynki lub ich części oraz budowle związane z ochroną przeciwpożarową,

- grunty, budynki lub ich części oraz budowle będące w posiadaniu zależnym lub zarządzie instytucji kultury, za wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej,

- grunty, budynki lub ich części oraz budowle, administrowane na zlecenie Gminy, jeżeli zostały użyczone instytucjom kultury,

- grunty, budynki lub ich części oraz budowle zajęte na potrzeby odpłatnego prowadzenia krytych pływalni i hali sportowych, za wyjątkiem zajętych na inną działalność niż w zakresie kultury fizycznej i sportu,

- grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako drogi (dr), stanowiące dojazd do gruntów rolnych,

- budynki lub ich części będące w posiadaniu jednostek oświatowych zajęte na działalność w zakresie prowadzenia stołówek szkolnych,

- grunty, budynki, budowle lub ich części stanowiące mienie komunalne nie oddane w posiadanie zależne osobom trzecim.

DODATKOWE ZWOLNIENIA W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD ROKU 2014:

- grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako drogi oznaczone symbolem „dr”, za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

- nowo wybudowane budynki i budowle lub ich części na okres 12 miesięcy począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku albo budowli lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.