Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Podatki i opłaty

Pomoc publiczna

PODSTAWA  PRAWNA

ULGI w podatkach stanowiących dochody Gminy Kęty dla podatników (prowadzących działalność gospodarczą), do których mają zastosowania przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, udzielane są w formie:

 • umarzania zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę,
 • odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
 • rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

PROCEDURA UDZIELANIA ULG W PODATKACH:

  1. Wymagane dokumenty od beneficjenta ubiegającego się o udzielenie ulgi w postaci pomocy de minimis:
   1. pisemny wniosek uzasadniony ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym wraz ze wskazaniem ulgi jako pomocy de minimis,
   2. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał beneficjent w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
   3. informacje niezbędne do udzielania pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis - na formularzu sporządzonym według wzoru określonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311),
   4. sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości,
   5. oświadczenie o stanie majątkowym, sytuacji majątkowej i obciążeniach finansowych, (kliknij aby pobrać),
   6. oryginały lub kserokopie zaświadczeń o uzyskiwanych dochodach podatnika (PIT)  i członków jego rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe (wynagrodzenie za pracę, zasiłek dla bezrobotnych, pomoc finansowa z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej itp.),
   7. oryginały lub kserokopie opłat za media (gaz, energia elektryczna, woda), zaciągniętych kredytów lub innych zobowiązań,
   8. w przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kęty : ING Bank Śląski Spółka Akcyjna 74 1050 1070 1000 0023 6738 4563 lub w kasie Urzędu Gminy Kęty, Rynek 7, 32-650 Kęty.

 1. Wniesienie ustnych wyjaśnień  przez podatnika do protokołu w sprawie złożonego wniosku o udzielenie ulgi w formie pomocy de minimis (Wydział Dochodów Urzędu Gminy Kęty, pokój nr 6).
 2. Decyzja uznaniowa Burmistrza Gminy Kęty.

ZWOLNIENIA W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI:

– grunty, budynki lub ich części oraz budowle związane ze składowiskami odpadów komunalnych,

– nowo wybudowane budynki i budowle lub ich części na okres 12 miesięcy począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku albo budowli lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem,

– grunty, budynki i budowle lub ich części zajęte na usługi farmaceutyczne zapewniające dostępność świadczeń przez co najmniej 35 dni w roku w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy

PROCEDURA UDZIELANIA ZWOLNIEŃ  W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI:

Podatnicy ubiegający się o pomoc de minimis w trybie uchwały zobowiązani są do przedłożenia:

 1. informacji w sprawie podatku od nieruchomości dla osób fizycznych lub odpowiednio deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej, na obowiązujących w danym roku podatkowym formularzach, według wzoru określonego przez Radę Gminy w odrębnej uchwale,
 2. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 3. informacji niezbędnych do udzielania pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis - na formularzu sporządzonym według wzoru określonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 Nr 53, poz. 311),
 4. sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości.
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.