Logo Urzędu Miejskiego Kęty
Powróć do: Podatki i opłaty

Podatek rolny

PODSTAWA  PRAWNA

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące:

  1. właścicielami gruntów,
  2. posiadaczami samoistnymi gruntów,
  3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
  4. posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

- wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego

albo

-  jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych i Lasów Państwowych.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako gruntu zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Wysokość podatku rolnego:

  1. dla gruntów gospodarstw rolnych: od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężna 2,5 q żyta,
  2. dla pozostałych gruntów: od 1 ha gruntów – równowartość pieniężna 5 q żyta

- obliczona według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. 

Obowiązek podatkowy:

  1. powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. W razie zaistnienia powyższego zdarzenia powstaje obowiązek odpowiedniego skorygowania informacji (deklaracji), w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia,
  2. wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek ten ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

Osoby fizyczne są zobowiązane składać informacje o gruntach na formularzach, według ustalonego wzoru,  w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane składać w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku na dany rok podatkowy deklarację na podatek rolny.

Obowiązek składania informacji o gruntach osób fizycznych oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy.

Formularze podatkowe dla podatników podatku rolnego:
(do pobrania poniżej w zakładce - formularze podatkowe)

Podatnik, który składa informacje i deklaracje przez pełnomocnika, załącza do składanych informacji i deklaracji podatkowych pełnomocnictwo.

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kęty: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna 74 1050 1070 1000 0023 6738 4563 lub w kasie Urzędu Gminy Kęty, Rynek 7, 32-650 Kęty.

Osoby fizyczne, które pozostają we współwłasności lub we współposiadaniu przedmiotu opodatkowania z osobą prawną lub inna jednostką organizacyjna składają deklaracje podatkowe, wyliczają i wpłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Podatki są płatne przez:

  1. osoby fizyczne – w oparciu o otrzymaną decyzję, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego – na zamieszczony w otrzymanej decyzji wymiarowej indywidualny numer konta bankowego,
  2. osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.

Ww. podmioty są zobowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek, w ratach proporcjonalnych – bez wezwania – na rachunek Gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Informacja o indywidualnym numerze konta bankowego zostanie przesłana podatnikowi odrębnym pismem, po złożeniu pierwszej deklaracji podatkowej.