Logo Urzędu Miejskiego Kęty
Powróć do: Podatki i opłaty

Opłata skarbowa

PODSTAWA  PRAWNA

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej i powstaje:

 1. od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej,
 2. od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,
 3. od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
 4. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli:

 1. mimo zapłacenia nie dokonano czynności urzędowej,
 2. mimo zapłacenia nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
 3. w chwili dokonania wpłaty była świadczeniem nienależnym.

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej winien zawierać:

 1. dane osobowe lub identyfikacyjne,
 2. kwotę zwrotu,
 3. datę zapłaty opłaty skarbowej
 4. określenie czynności urzędowej, której nie dokonano lub zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji), których nie wydano,
 5. nazwę organu lub innego podmiotu (np. właściwego wydziału Urzędu Gminy Kęty), do którego złożono wniosek o dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
 6. podpis osoby upoważnionej do ubiegania się o zwrot opłaty skarbowej.

Zwrot opłaty skarbowej następuje w gotówce lub na rachunek bankowy wnioskodawcy po uprzednim wydaniu decyzji określającej wysokość zwrotu, a jeżeli obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciążył solidarnie na osobach fizycznych, osobach prawnych lub jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, decyzję o zwrocie wydaje się wszystkim solidarnie zobowiązanym do jej zapłaty, natomiast zwrot opłaty skarbowej następuje na rzecz jednej z tych osób lub jednostek, określonej w decyzji o zwrocie.