Logo Urzędu Miejskiego Kęty

I NABÓR

 

 

15 marca 2023 r. Gmina Kęty podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. 

 

 

Środki na realizację programu zostaną przekazane gminie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

Gmina będzie udzielać dotacji beneficjentom końcowym tj. osobom fizycznym, które posiadają tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego (użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, hipoteka) do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (tj. budynku, w którym wydzielono więcej niż dwa lokale, w tym przynajmniej dwa lokale mieszkalne) oraz spełniającym kryteria dochodowe określone w programie.

 

Dofinansowanie może zostać udzielone na realizację przedsięwzięcia polegającego na demontażu wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe, służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła  lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku. W ramach przedsięwzięcia można również wykonać dodatkowe działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej lokalu.

 

 

Pozostałe warunki otrzymania dofinansowania:

 

  • nie można otrzymać dofinansowania wyłącznie na działania dodatkowe,
  • realizacja przedsięwzięcia nie może zostać rozpoczęta przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie,
  • dofinansowanie nie może zostać przyznane, jeżeli w lokalu objętym wnioskiem prowadzona jest działalność gospodarcza na powierzchni przekraczającej 30% powierzchni lokalu,
  • jeżeli dla budynku, w którym znajduje się lokal, istnieją techniczne i ekonomiczne możliwości przyłączenia go do miejskiej sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do tej sieci, wnioskodawca nie może uzyskać na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w lokalu (możliwe jest jedynie podłączenie lokalu do sieci ciepłowniczej),
  • przedsięwzięcie musi zostać zakończone do 31 października 2023 r.

 

 

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym.

 

 

 

Gmina Kęty znajduje się na liście gmin, w których w wyniku oceny jakości powietrza za 2021 r. stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w związku z czym intensywność dofinansowania podwyższona jest w każdym z poziomów o 5 pkt procentowych.

 

W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza (na powierzchni nieprzekraczającej 30% powierzchni lokalu) wysokość dofinansowania zostanie pomniejszona proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Ogłoszenie o naborze dla osób fizycznych oraz dokumentacja dotycząca programu dostępne są na stronie: https://kety.pl/aktualnosci/nabor-wnioskow-o-dofinasowanie-w-ramach-programu-cieple-mieszkanie-na-terenie-gminy-kety.html

 

Więcej informacji o programie uzyskasz w Urzędzie Gminy Kęty, pokój nr 17 lub 26 oraz pod numerami telefonu 33 844 76 00, wew. 128 lub 173.