Logo Urzędu Miejskiego Kęty
Powróć do: Gospodarka odpadami

Wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnych z nieruchomości zamieszkałych

Rada Miejska w Kętach w dniu 17 grudnia 2021 r. podjęła uchwałę Nr XXXVII/375/2021 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2021 r. poz. 8005).

Od 1 lutego 2022 r. ustalone zostały nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku właścicieli nieruchomości zamieszkałej stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosić 28 zł na miesiąc od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w  wysokości 56,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Od stycznia 2021 r. ustalone zostało częściowego zwolnienie w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują wszystkie bioodpady stanowiące odpady komunalne we własnym kompostowniku przydomowym. Podstawą w/w zwolnienia jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 lutego 2022 r. zwolnienie wynosi 3,00 zł od osoby na miesiąc.

Podstawą naliczania opłaty  będzie deklaracja złożona przez właściciela zamieszkałej nieruchomości określająca liczbę osób rzeczywiście zamieszkujących daną nieruchomość. Właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany rzetelnie wypełnić deklarację i złożyć w Urzędzie Gminy Kęty w terminie 14 dni od dnia zamieszkania oraz w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych określonych w deklaracji.