Logo Urzędu Miejskiego Kęty

KLAUZULA INFORMACYJNA PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE

KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz ust. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12 31-002 Kraków, NIP: 6761026884, REGON: 12111 6654.
 2. Powołany jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować elektronicznie: ochrona.danych@wfos.krakow.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe, dane osobowe współmałżonka (jeżeli dotyczy) oraz dane współwłaściciela budynku/lokalu mieszkalnego ujętego we wniosku o dofinansowanie (jeżeli dotyczy) będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie, zawarcia i realizacji umowy z Dotowanym w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na administratorze danych jak np. obowiązek archiwizacyjny) i lit. f (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń) RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt 3. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym administrator danych osobowych, ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora danych osobowych, w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy lub porozumienia, m.in. dostawcy IT.
 8. Dane osobowe są powierzone Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) m.in. ze względu na udostępnienie systemów informatycznych NFOŚiGW, a także w celu udostępnienia środków WFOŚiGW na udzielenie dotacji, kontroli wykorzystywania dotacji i realizacji przedsięwzięć, sprawozdawczości, w tym ewidencjonowania osiągniętych efektów w ramach realizacji Programu priorytetowego Czyste powietrze.
 9. Dane osobowe są powierzone gminie w celu złożenia wniosku o dofinansowanie przez wnioskodawcę.
 10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 11. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.
 12. Pani/Pana dane zostały pozyskane od wnioskodawcy w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.