Logo Urzędu Miejskiego Kęty
Powróć do: Gospodarka odpadami

Informacja o punktach odbioru odpadów powstających w gospodarstwach rolnych

Zgodnie z zapisami ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon zużytych w gospodarstwach rolnych lub informacji o zakładach przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

 

W związku z powyższym informujemy, że rolnicy z terenu gminy Kęty mogą odpłatnie przekazać:

  • odpady folii i sznurka powstające w gospodarstwach rolnych: w Agencji Komunalnej Sp. z o.o., Brzeszcze, ul. Kościelna 7, telefon kontaktowy: (32) 211-12-43
  • zużyte w gospodarstwach rolnych opony: na składowisko odpadów w Kętach, ul. Kęckie Góry Północne, telefon kontaktowy: 603-804-359.

 

Jednocześnie przypominamy, że folia, sznurek oraz zużyte opony powstałe w związku z prowadzeniem działalności rolniczej nie mogą zostać zakwalifikowane jako odpady komunalne. Nie mogą być one zatem odbierane w ramach wnoszonej opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Posiadacz tych odpadów (rolnik), będący ich wytwórcą, ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady.