Logo Urzędu Miejskiego Kęty
Powróć do: strona główna

Deklaracja dostępności

Wstęp

Gmina Kęty zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://kety.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aneta Futyma, gmina@kety.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 844 76 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Kęty, Rynek 7

Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony Rynku oraz ul. św. Jana Kantego, przy których po prawej stronie drzwi wejściowych znajduje się dzwonek dla osób wymagających pomocy. Osoby niepełnosprawne do budynku od ul. św. Jana Kantego mogą się dostać, wykorzystując platformę. Platforma dojeżdża do I piętra.

Przed budynkiem przy ul. św. Jana Kantego znajduje się parking ogólnodostępny w wraz z wyznaczonym 1 miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Na parterze budynku znajduje się Biuro Podawcze, w którym składa się dokumenty oraz można uzyskać pomoc w załatwianiu spraw w Urzędzie.

W budynku nie ma oznaczeń w języku braille'a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Dodatkowe informacje:

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową są przyjmowane przez poszczególnych urzędników na piętrze budynku urzędu (dostęp przez platformę dla niepełnosprawnych) po przekazaniu informacji o takiej potrzebie pracownikowi dziennika podawczego.

 

Budynek Urzędu Gminy Kęty, ul. Kilińskiego 1

Do budynku prowadzi jedno wejście od południowej strony, które nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. Po lewej stronie drzwi wejściowych znajduje się dzwonek dla osób wymagających pomocy.

Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking wraz z wyznaczonym 1 miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w języku braille'a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

Budynek Urzędu Gminy Kęty, ul. Sobieskiego 19

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Sobieskiego, które nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma oznaczeń w języku braille'a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

Budynek Urzędu Gminy Kęty, Rynek 13

Do budynku prowadzi jedno wejście od strony rynku. Przy drzwiach wejściowych nie znajduje się dzwonek dla osób wymagających pomocy.

Osoby niepełnosprawne mogą się dostać do wnętrza budynku, wykorzystując poziomą platformę schodową.

W budynku znajduje się również platforma pionowa obejmująca wszystkie kondygnacje budynku.

Bezpośrednio przed budynkiem nie znajdują się żadne ogólnodostępne miejsca parkingowe.

W obrębie rynku znajduje się parking ogólnodostępny wraz z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Na parterze budynku znajduje się recepcja, na której składa się dokumenty oraz można uzyskać pomoc w załatwianiu spraw.

W budynku nie ma oznaczeń w języku braille'a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

 

Dodatkowe informacje:

Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą skorzystać z platformy poziomej i pionowej w asyście pracownika recepcji.

 

Obsługa osób słabosłyszących

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

W związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), informujemy, że dla osób słabosłyszących lub niesłyszących dostępne są następujące formy komunikacji:

  • kontakt bezpośredni przez osobę przybraną – tj. osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach (zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy);
  • kontakt za pośrednictwem tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika – którego zapewnia Urząd Gminy Kęty;
  • kierowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@kety.pl;
  • kierowanie korespondencji za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Gminy Kęty na platformie ePUAP.

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać poprzez przesłanie zapotrzebowania drogą elektroniczną na adres gmina@kety.pl albo poprzez dostarczenie pisma o zapotrzebowaniu do jednostki  (Urząd Gminy Kęty, Rynek 7,32-650 Kęty).

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.).

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848