Logo Urzędu Miejskiego Kęty

Unijne wsparcie na rozwój społeczeństwa obywatelskiego

 

Małopolskie organizacje pozarządowe chcące wzmocnić swój potencjał mogą otrzymać unijne dofinansowanie m.in. na podniesienie kompetencji kadr i jakości oferowanych usług, wsparcie czy wprowadzenie nowych metod działania. 

 

„Działania 6.27 Budowanie potencjału partnerów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarach wsparcia EFS+” to najnowszy nabór wniosków o dotacje z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Konkurs trwa do 5 marca 2024 roku.

 

Kto może złożyć wniosek?

Wnioskodawcami mogą być organizacje społeczeństwa obywatelskiego oraz partnerzy społeczni. Podmioty te muszą posiadać siedzibę, filię, delegaturę lub lokalny oddział na terenie województwa małopolskiego i działać minimum 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku oraz wykazać się realizacją w tym czasie minimum jednego działania/aktywności na rzecz Małopolan.

 

Kto adresatem pomocy?

Zaplanowane w projekcie działania mają na celu rozwój działalności samego Beneficjenta. W ramach tego naboru nie ma możliwości realizacji projektów o charakterze operatorskim lub grantowym. To beneficjent oraz jego kadra, np. pracownicy, wolontariusze, działający na terenie województwa małopolskiego, są grupą docelową zaplanowanego wsparcia.

 

Na co dotacja?

Projekt może być realizowany w jednym z 6 typów (A-F) i dotyczyć budowania potencjału partnerów/organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla wsparcia: zatrudnienia w regionie, równości szans kobiet i mężczyzn, edukacji dzieci i młodzieży, edukacji osób dorosłych, osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznych, obywateli państw trzecich.

Rozwój ten będzie możliwy między innymi poprzez szkolenia i podnoszenie kompetencji kadr, promocję szeroko pojętej aktywności obywatelskiej, wsparcie idei wolontariatu, wzmocnienie relacji z innymi sektorami czy poprawę wydolności materialnej i finansowej organizacji.

 

Jak sfinansować projekt?

Łączna pula dofinansowania w naborze (wszystkie typy projektów) wynosi 21 498 895,18 zł. Minimalny wkład własny Wnioskodawcy musi stanowić minimum 5% wydatków kwalifikowalnych. Wartość projektu zgłoszonego do projektu może wynosić od 20 do 500 tys. zł (dofinansowanie + wkład własny).

 

Jak złożyć wniosek?

Aplikować można wyłącznie za pośrednictwem systemu IGA dostępnego na stronie internetowej: https://iga.malopolska.pl. Wniosek musi być autoryzowany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną. Nabór przeprowadza Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

 

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowa dokumentacja i regulamin znajdują się na stronie konkursu. Dodatkowe informacje można uzyskać w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich, dzwoniąc na infolinię nr 12 616 0 616 lub w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie pod numerem tel. 12 42 40 716 (dni robocze w godzinach 10-13).

 

Chcesz wiedzieć więcej? 

Zapisz się na szkolenie, które odbędzie się  02.02.2024 r., w godz. od 10.00 do 15.00, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, ul. Wielicka 72B (wejście od ul. Dworcowej), I piętro, sala 106.

 

Biuro Prasowe UMWM / Departament Monitorowania Wdrażania Funduszy Europejskich / JS 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności