Logo Urzędu Miejskiego Kęty

Informacja dotycząca rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kęty

Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kęty na rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się 25 lutego 2022 r.

Podobnie jak w poprzednich latach, obowiązywał będzie elektroniczny system zgłoszeń dzieci do wybranego przedszkola.

Do przedszkola publicznego przyjmuje się dzieci:

  • na podstawie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko już uczęszczające (w tym samym przedszkolu), w terminie od 18 lutego do 24 lutego 2022 r.
 • na podstawie wniosku o przyjęcie do przedszkola złożonego przez rodziców w placówce pierwszej preferencji, w terminie od 25 lutego do 16 marca 2022 r. do godz. 16.00 (wymagane wcześniejsze złożenie wniosku w systemie elektronicznym w terminie od 25 lutego do 15 marca 2022 r. do godz. 22.00), po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1082):

 1. Wielodzietność rodziny kandydata (64 pkt);
 2. Niepełnosprawność kandydata (64 pkt);
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (64 pkt);
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (64 pkt);
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (64 pkt);
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (64 pkt);
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą (64 pkt).

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie ww. kryteriów określone zostały w art. 150 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1082):

Ad. 1 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
Ad. 2-5 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.).
Ad. 6 Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.
Ad. 7. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 159 ze zm.).      

 

Na drugim etapie brane są pod uwagę tzw. kryteria lokalne określone Uchwałą Nr XXIX/269/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych na terenie Gminy Kęty:

 1. Dziecko ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (32 pkt.);
 2. Dziecko ma ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego (16 pkt);
 3. Rodzeństwo dziecka kontynuuje wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszej preferencji lub ubiega się o przyjęcie do przedszkola pierwszej preferencji (8 pkt);
 4. Oboje rodziców/rodzic samotnie wychowujący/prawni opiekunowie dziecka pracują zawodowo, prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym (4 pkt);
 5. Dziecko jest mieszkańcem miejscowości, w której zlokalizowane jest przedszkole pierwszej preferencji (2 pkt);
 6. Rodzina dziecka jest objęta opieką kuratora sądowego lub asystenta rodziny (1 pkt).

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie ww. kryteriów:

Ad. 1, 2, 5 Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.
Ad. 3 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego/ubieganiu się o przyjęcie do przedszkola pierwszej preferencji rodzeństwa dziecka.
Ad. 4 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym.
Ad. 6 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o objęcie rodziny dziecka opieką kuratora sądowego lub asystenta rodziny.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kęty, Burmistrz Gminy Kęty określił zarządzeniem nr 13/2022/B z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kęty:

 

 

Lp.

Czynności postępowania rekrutacyjnego

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Rejestracja wniosków o przyjęcie

do przedszkola w systemie elektronicznym

od 25 lutego 2022 r.

godz. 12.00

do 15 marca 2022 r.

godz. 22.00

od 27 maja 2022 r.

godz. 12.00

do 7 czerwca 2022 r.

godz. 22.00

2.

Złożenie w przedszkolu pierwszej preferencji podpisanych wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie

do przedszkola

od 25 lutego 2022 r.

godz. 12.00

do 16 marca 2022 r.

godz. 16.00

od 28 maja 2022 r.

godz. 12.00

do 8 czerwca 2022 r.

godz. 16.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

28 marca 2022 r.

godz. 12.00

14 czerwca 2022 r.

godz. 12.00

4.

Złożenie potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola kandydata zakwalifikowanego w formie pisemnego oświadczenia

od 29 marca 2022 r.

godz. 8.00

do 11 kwietnia 2022 r.

do godz. 16.00

od 15 czerwca 2022 r.

godz. 8.00

do 21 czerwca 2022 r.

godz. 16.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

13 kwietnia 2022 r.

godz. 12.00

24 czerwca 2022 r.

godz. 12.00

 

 

UG Kęty

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności