Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wiejskiego w Bulowicach

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY KĘTY
z dnia 9 października 2019 r.
O ZWOŁANIU ZEBRANIA WIEJSKIEGO

Na podstawie § 18 Statutu Sołectwa Bulowice oraz w wykonaniu uchwały nr XI/99/2019 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Burmistrz Gminy Kęty
zwołuje na dzień
27 października (niedziela) 2019 r.
o godz. 10.15
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bulowicach

ZEBRANIE WIEJSKIE DLA WYBORÓW SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ.

W trakcie zebrania odbędzie się konferencja podsumowująca zakończenie Projektu "Uzupełnienie niedoborów systemu ściekowego w Aglomeracji Kęty, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Bulowicach oraz rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Kętach" (w godz. od 10.15 do 12.45).

Porządek zebrania:
1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej.
7. Wybory Sołtysa:
1) uchwała w sprawie Regulaminu wyborów Sołtysa,
2) zgłaszanie kandydatów na Sołtysa,
3) przygotowanie kart do głosowania (w trakcie: dyskusja i wnioski),
4) głosowanie tajne,
5) ustalenie wyników wyborów (w trakcie: dyskusja i wnioski),
6) ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
8. Wybory Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej:
1) uchwała w sprawie Regulaminu wyborów Rady Sołeckiej,
2) uchwała w sprawie Regulaminu wyborów Komisji Rewizyjnej,
3) zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej,
4) przygotowanie kart do głosowania (w trakcie: dyskusja i wnioski),
5) głosowanie tajne,
6) ustalenie wyników wyborów (w trakcie: dyskusja i wnioski),
7) ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie uchwał stwierdzających wybór.
9. Uchwała w sprawie przyjęcia wniosków Zebrania.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
11. Zakończenie Zebrania.

Burmistrz Gminy Kęty   
dr inż. Krzysztof Jan KlęczarOdsłony: 2607
Autor Publikacji: , Data Publikacji: 2019-10-16 , Godzina Publikacji: 09:23

Kęty w obiektywie...