Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Nabór do pracy o charakterze opiekuńczo-wychowawczym

Burmistrz Gminy Kęty informuje o możliwości przedstawienia swojej kandydatury przez osoby chętne do podjęcia pracy o charakterze opiekuńczo-wychowawczym polegającej na organizowaniu i prowadzeniu zajęć na Świetlicy Młodzieżowej w Malcu na podstawie umowy zlecenie.

I ZAKRES POWIERZONYCH OBOWIĄZKÓW

Obowiązki związane z organizowaniem i prowadzeniem zajęć na świetlicy będą polegały w szczególności na:

  • stwarzaniu atmosfery rozwijającej prawidłowy i wszechstronny rozwój osobowości zarówno u dzieci jak i młodzieży;
  • zapewnianiu należytej opieki uczniów po zajęciach lekcyjnych w miłym i bezpiecznym otoczeniu;
  • rozwijaniu kontaktów z rówieśnikami poprzez zabawę, rozmowy oraz współdziałanie w realizowaniu powierzonych zadań;
  • tworzeniu warunków do aktywnego i twórczego udziału dzieci i młodzieży w zajęciach, rozwijaniu zainteresowań, tworzeniu bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci.

Świetlica czynna będzie do 16 godzin zegarowych tygodniowo. W trakcie roku szkolnego świetlica czynna będzie w godzinach popołudniowych, tak, by zagospodarować czas wolny dzieci i młodzieży.
W okresie świątecznym oraz w czasie wakacji świetlica czynna będzie wg ustalonego harmonogramu na okres wolny od nauki szkolnej.

II WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Osoba zainteresowana podjęciem pracy w świetlicy w charakterze prowadzącego zajęcia musi posiadać wykształcenie pedagogiczne lub ukończone kursy do pracy z dziećmi i młodzieżą.

III WARUNKI PRACY I PŁACY

Usługa świadczona będzie w terminie od marca do grudnia 2020 r.  
Wynagrodzenie brutto: 17,00 zł/h

IV TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 28 lutego 2020 r. do godz. 14.00 na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Kęty, Rynek 7.

W skład dokumentów wchodzą:

  • list motywacyjny;
  • kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, ukończonych kursach i szkoleniach;
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Burmistrza Gminy Kęty, Rynek 7, 32-650 Kęty, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji dotyczącego organizowania i prowadzenia zajęć na Świetlicy Młodzieżowej w Malcu.”


List motywacyjny zawierający klauzulę oświadczenia wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych musi być własnoręcznie podpisany.

Dokumenty, które zostaną złożone niekompletne nie podlegają uzupełnieniu, a kandydatura podlega odrzuceniu z przyczyn formalnych.

Dokumenty, które wpłyną po 28 lutego 2020 r. po godz. 14.00 nie będą rozpatrywane.

V INFORMACJE DODATKOWE

Adres lokalu, w którym siedzibę ma świetlica młodzieżowa: Malec – budynek Domu Ludowego w Malcu przy ul. Jędrzejowskiego 16.
Odsłony: 1202
Autor Publikacji: UG, Data Publikacji: 2020-02-21 , Godzina Publikacji: 13:42

Kęty w obiektywie...