Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Konsultacje społeczne projektu Programu ochrony środowiska dla Gminy Kęty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Kęty podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem Programu ochrony środowiska dla Gminy Kęty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Program ochrony środowiska dla Gminy Kęty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został opracowany jako narzędzie prowadzenia polityki ochrony środowiska na poziomie lokalnym. Dokumentu stanowi kontynuację obowiązującego dotychczas Programu ochrony środowiska dla Gminy Kęty, który został uchwalony przez Radę Miejską w Kętach we wrześniu 2010 r. Projekt Programu ochrony środowiska definiuje przedsięwzięcia niezbędne dla zapewnienia dobrego stanu środowiska Gminy Kęty, dla których określono skalę realizacji, spodziewane efekty oraz aspekty finansowe. Okres realizacji dokumentu obejmuje lata 2014-2020.

Miejsce wyłożenia projektu dokumentów do publicznego wglądu:

Z projektem Programu ochrony środowiska dla Gminy Kety wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Wydziale Środowiska i Przedsiębiorczości Urzędu Gminy Kęty, ul. Rynek 7, pokój nr 27, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:30-15:30, wtorek w godz. 7:30-17:00, piątek w godz. 7:30-14:00), tel. (33) 844-76-00 wew. 128, fax. (33) 844 76 60, e-mail: sp@kety.pl lub gmina@kety.pl lub na stronie internetowej www.kety.pl

Możliwość składania uwag i wniosków:

Zainteresowane osoby, po zapoznaniu się z projektem dokumentów, mają możliwość składania uwag i wniosków.

Termin, sposób oraz miejsce składania uwag i wniosków:

Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 17.04.2015 r. do dnia 08.05.2015 r., w jednej z następujących form:

1) pisemnie poprzez wypełnienie formularza zgłaszania uwag i wniosków oraz:

–      przesłanie listownie na adres: Urząd Gminy Kęty, ul. Rynek 7, 32-650 Kęty,

–      złożenie w siedzibie Urzędu Gminy Kęty, ul. Rynek 7, 32-650 Kęty na Dzienniku Podawczym w godzinach pracy urzędu,

–      przekazanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: sp@kety.pl lub gmina@kety.pl, bez konieczności opatrywania go bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym,

–      przesłanie faksem na numer: (33) 844 76 60.

2) ustnie do protokołu w Wydziale Środowiska i Przedsiębiorczości Urzędu Gminy Kęty,  ul. Rynek 7, pokój nr 27, w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organ właściwy do rozpatrzenia uwag i wniosków:

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Kęty.Odsłony: 1015
Autor Publikacji: UG, Data Publikacji: 2015-04-16 , Godzina Publikacji: 14:52

Kęty w obiektywie...