Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Informacja Burmistrza Gminy Kęty o rozpoczęciu prac dotyczących weryfikacji i poprawy jakości bazy ewidencji gruntów i budynków

INFORMACJA


Na podstawie art. 24a ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2019 r., poz. 725 ) oraz Porozumienia zawartego 20 grudnia 2000 r. pomiędzy Starostą Oświęcimskim, a Burmistrzem Gminy Kęty w sprawie powierzenia zadań i kompetencji Starosty wynikających z ustawy „Prawo geodezyjne i kartograficzne”, w tym wydawania decyzji administracyjnych Burmistrz Gminy Kęty informuje o rozpoczęciu prac dotyczących weryfikacji i poprawy jakości bazy ewidencji gruntów i budynków wraz z analizą danych cyfrowych i dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz geodezyjnymi pomiarami terenowymi, w trybie modernizacji ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Kęty miasto.

1. W trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wyłoniono wykonawcę ww. prac geodezyjnych – firmę OPGK Rzeszów S.A. z siedzibą 35-628 Rzeszów, ul. Geodetów 1. Jako podwykonawca firmy OPGK Rzeszów S.A., prace geodezyjne dotyczące ww. zadania będzie wykonywać również firma NATMAP. Sp. z o.o. z siedzibą 31-150 Kraków, ul. Św. Filipa 23/3.  

2. Do zadań Wykonawcy należy m.in.:
a) pobrać dane z Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Gminy w Kętach, 
b) dokonać weryfikacji i uzupełnienia bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie kolizji konturów budynków z granicami,
c) wykonać porównania danych geometrycznych i opisowych EGiB dla budynków ewidencyjnych,
d) przeprowadzić kontrolę danych EGiB i walidację plików wymiany danych pochodzących z roboczej bazy danych,
f) przekazać pliki wymiany danych oraz dokumentację pierwszego etapu prac do kontroli,
g) wykonać wywiady i oględziny terenowe, w tym weryfikację danych ewidencyjnych, geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych oraz weryfikację danych zebranych i zarejestrowanych w roboczej bazie danych, 
h) wprowadzić wyniki oględzin terenowych i weryfikacji danych oraz geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i kontrolnych do roboczej bazy danych wraz ze sporządzeniem stosownej dokumentacji
i) wykonać analizę istniejących danych i dokumentów znajdujących się w zasobie Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w celu wyjaśnienia kolizji konturów budynków z granicami nieruchomości, a w przypadku braku wiarygodnych danych, dokonanie ustaleń granic działek ewidencyjnych objętych kolizjami wraz ze sporządzeniem stosownej dokumentacji,
j) wykonać powtórne porównanie danych geometrycznych i opisowych EGiB dla budynków ewidencyjnych,
k) przeprowadzić ostateczną kontrolę danych EGiB i walidacji plików wymiany danych,
l) wprowadzić dane i dokumentację geodezyjną do kopii bazy danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
m) przekazać Zamawiającemu pliki wymiany danych oraz dokumentacji prac drugiego etapu do kontroli,
n) przygotować i uczestniczyć w wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego oraz rejestrować uwagi zgłaszane przez uczestników wyłożenia,
o) uczestniczyć w rozpatrzeniu uwag wniesionych przez strony do projektu operatu opisowo-kartograficznego na wyłożeniu,
p) przygotować dane i dokumentację geodezyjną potrzebną do ujawnienia zmian w bazie danych PZGiK, wynikających z uwzględnienia zgłoszonych uwag.
r) wprowadzić dane i dokumentacje geodezyjną do bazy danych PZGiK.

3. Projekt operatu opisowo-kartograficznego zostanie na okres 15 dni roboczych wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie Urzędu Gminy w Kętach.

4. Burmistrz poinformuje o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kęty, Rynek 7, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, oraz ogłoszenia jej w prasie o zasięgu krajowym. Dodatkowo informacja zostanie zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Kęty.

5. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

6. Upoważniony pracownik Urzędu Gminy Kęty, przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych, związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.

7. Po upływie terminu wyłożenia, o którym mowa w pkt 6, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego staje się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Burmistrz ogłasza w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu.

8. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego informacji  o modernizacji ewidencji gruntów i budynków, zgłaszać zarzuty do tych danych.

9. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów  Burmistrz rozstrzyga w drodze decyzji.

10. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące.

11. Zarzuty zgłoszone po terminie traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją  gruntów i budynków.  


BURMISTRZ 
dr inż. Krzysztof Jan KlęczarOdsłony: 994
Autor Publikacji: Wydział Geodezji i Kartografii, Data Publikacji: 2020-02-13 , Godzina Publikacji: 13:53

Kęty w obiektywie...