Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

Zebranie wiejskie w Malcu - relacja

W niedzielę, 15 kwietnia, w Domu Ludowym w Malcu odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa. Przybyłych na spotkanie powitał sołtys Kazimierz Tolarczyk. 

Przewodniczącym zebrania został Jan Marszałek, sekretarzem - Grażyna Sokół. W skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli: Wiesław Wyrwa, Władysław Mitoraj i Bolesław Paw.

Sołtys wsi Kazimierz Tolarczyk przedstawił sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2017. Obejmowało ono informacje o odbytych spotkaniach oraz rozdysponowaniu środków własnych: wykonanie I etapu oświetlenia ul. Kościelnej poniżej cmentarza, konserwację drzew obok Szkoły Podstawowej na ul. Świętojańskiej, wykonanie dodatkowego przyłącza do kanalizacji kuchni w przedszkolu na ul. Świętojańskiej, wykonanie częściowego remontu ul. Por. Jasieńskiego – odmulenie rowów, wyczyszczenie korytek, wykonanie odwodnienia drogi gminnej obok posesji p. Muś, wysypanie poboczy, zainstalowanie lustra na ul. Świętojańskiej przy wyjeździe z drogi gminnej, wykonanie remontu studni (tzw. źródło) na ul. Łęg – wymieniono kręgi na nowe, wyczyszczono, zamontowano klapę metalową oraz betonowymi korytkami odprowadzono nadmiar wody do cieku wodnego, wykonanie kapitalnego remontu ul. Podlas po kanalizacji na odcinku ok. 1 km wraz z wykonaniem kanalizacji burzowej i chodnika na całej długości, zainstalowanie dodatkowej lampy oświetlenia ulicznego na przejściu ul. Podlas 22, zlikwidowanie pojemników na odzież używaną z parkingu gminnego obok kościoła, wykonanie tablicy kierunkowej z napisem ul. Łęg 35, 37, 39, wykonanie II etapu remontu alejek w parku wiejskim, dodatkowo wykonano przejście z parku na boisko do koszykówki oraz przejście obok sali sportowej, wyprostowanie alejki za salą sportową oraz wykonanie odwodnienia korytkami betonowymi do potoku obok p. Głąb, naprawienie załamania asfaltu na ul. Wesołej, wycięcie drzew i chaszczy na ul. Bukowej, bieżące dosypywanie tłucznia na ul. Górka, uporządkowanie terenu cmentarza wiejskiego oraz teren obok kościoła i parkingi, wykarczowanie brzegu pobocza drogi przy ul. Podbeskidzkiej w rejonie Ośrodka Zdrowia oraz zakręt w rejonie nowego przepustu, wykonanie remontu sali widowiskowej Domu Ludowego w Malcu oraz prac związanych z naprawą dachu, wykonanie odcinka drogi gminnej od cmentarza do lasu oraz zlikwidowanie ubytków, utwardzenie 50 mb drogi gminnej ul. Sadowa, wykonanie nowej nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej do p. Naglik od ul. Świętojańskiej, wypełnienie ubytków wraz z walcowaniem – łącznik od ul. Por. Jasieńskiego do ul. Łęg, podwyższenie studzienki kanalizacyjnej oraz odcinka nawierzchni ul. Kościelnej. Został także udostępniony parking obok posesji RSP „Zgoda” w Malcu na ul. Podbeskidzkiej dla mieszkańców korzystających z Ośrodka Zdrowia i przedszkola.

Członkowie Rady Sołeckiej brali udział w spotkaniach odnośnie zakresu i projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Malcu. Projekt jest kompletny – realizacja na lata 2018-2019.

Sołtys podziękował mieszkańcom za poparcie przy głosowaniu na środki z Budżetu Obywatelskiego II etapu remontu alejek w parku wiejskim. Zadanie to zostało zgłoszone przez Gminę Kęty do konkursu i zajęło II miejsce na szczeblu wojewódzkim. W nagrodę sołectwo Malec otrzymało kosę spalinową Stihl, którą wręczył sołtysowi Kazimierzowi Tolarczykowi burmistrz Gminy Kęty – Krzysztof Jan Klęczar wraz z sekretarz Gminy - Eweliną Jurą-Bączek. Jak wyjaśnił burmistrz, Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów ogłosiło konkurs, w ramach którego oceniało najlepsze inicjatywy zrealizowane przez sołectwa na terenie województwa małopolskiego. Gmina Kęty, w porozumieniu z sołtysem Malca oraz Radą Sołecką, zdecydowała się zgłosić zadanie remontu alejek w parku w Malcu do konkursu. - Zadanie to spełniało wszystkie kryteria, które były brane pod uwagę w ocenie, a szczególnie te, że było to zadanie integrujące całą lokalną społeczność, że Państwo byliście w to zaangażowani, że poparliście to swoimi głosami, udzieliliście środków finansowych – podkreślił. - Komisja bardzo wysoko oceniła ten projekt i w nagrodę sołectwo Malec otrzymało kosę spalinową, którą przekazuję na ręce sołtysa – kontynuował. - Niech dobrze służy mieszkańcom Malca – dodał na koniec burmistrz.

Następnie burmistrz zaprosił uczestników do obejrzenia prezentacji multimedialnej, w której podsumował wszystkie zadania zrealizowane na terenie Malca w 2017 r. oraz przedstawił plany na rok 2018 (szczegóły znajdują się w galerii poniżej). Podsumował także realizację wniosków z poprzedniego zebrania wiejskiego.

Wiele emocji wzbudził temat remontu drogi powiatowej i budowa chodnika przy ul. Świętojańskiej, o którym zapewniał starosta oświęcimski na ubiegłorocznym zebraniu wiejskim w Malcu. Starosta dał wtedy słowo, że inwestycja zostanie zrealizowana w ciągu najbliższych dwóch lat. Jak wyjaśnił sołtys Malca, Kazimierz Tolarczyk, droga ta nie została jednak ujęta w planie na rok 2018. - Wystąpiono z pismem do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu odnośnie sytuacji. W odpowiedzi na pismo starosta poinformował, że droga ta nie dostała dofinansowania z funduszu wojewódzkiego. Na przełomie maja i czerwca będzie ta sprawa rozpatrywana dalej – tłumaczył sołtys, dodając, że z informacji z pisma wynika, że inwestycja ma być realizowana w ramach nadwyżki budżetowej po zadaniach, które są na ten rok zaplanowane i będą w roku bieżącym wykonane - dopiero wtedy zapadnie decyzja, czy remont zostanie wykonany.

Jak zaznaczył burmistrz Gminy Kęty, Krzysztof Jan Klęczar, sołtys wraz z Radą Sołecką robią w temacie walki o remont ul. Świętojańskiej więcej, niżby mogli. - Wielkie zaangażowanie sołtysa i Rady Sołeckiej, wizyta u starosty na przełomie roku 2017/2018, wysyłane pisma i wiele innych interwencji. Ale w pewnym momencie dochodzi się do ściany. Starosta wniosek złożył i czeka na jego ocenę. Wniosek dostał ocenę pozytywną, ale inwestycja znalazła się na liście rezerwowej. Jeśli będą oszczędności, jest szansa, że zostanie zrealizowany – mówił burmistrz. Zdaniem burmistrza, starosta mógłby wygospodarować środki w budżecie na wykonanie tej drogi, jednak z uwagi na nieobecność starosty na zebraniu w Malcu, nie było możliwości uzyskania informacji. Jak zapewnił jednak włodarz gminy, Gmina Kęty jest przygotowana na realizację tego zadania, ma zabezpieczone środki finansowe w budżecie i oczekuje na propozycję ze Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.

Po prezentacji przyszedł czas na dyskusję i wnioski mieszkańców:

1.      Podjąć kolejne interwencje w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w sprawie przebudowy dróg powiatowych ul. Świętojańska i ul. Stawowa.

2.      Rozwiązać problem złego wykonania wjazdu do posesji po modernizacji drogi ul. Podlas oraz zadymienia powietrza w okresie grzewczym – emisja z sąsiadujących posesji.

3.      Rekultywacja działki po wykonaniu kanalizacji sanitarnej

4.      Ograniczenie tonażu przejeżdżających samochodów ciężarowych na ul. Świętojańskiej.

5.      Kontrola rowów przydrożnych i dzikich wysypisk przez Straż Miejską.

6.      Sukcesywna pielęgnacja drzew w rejonie cmentarza.

7.      Zabezpieczenie skarpy na ul. Lipowej wraz z remontem nawierzchni asfaltowej.

8.      Wykonanie nawierzchni asfaltowej na gminnej ulicy dojazdowej do p. Naglika.

9.      Zwrócenie uwagi przy przebudowie ul. Stawowej na wykonanie poboczy, uzupełnienie nawierzchni na ul. Wesołej.

10.  Nadanie nazwy ulicy od ul. Świętojańskiej do ul. Kościelnej (dotychczasowa nazwa „Dołki”).

11.  Odśnieżanie chodników w przyszłym okresie zimowym.

 

W zebraniu wiejskim w Malcu uczestniczyli, m.in.: Burmistrz Gminy Kęty - Krzysztof Jan Klęczar, zastępcy burmistrza Gminy Kęty – Rafał Ficoń i Marcin Śliwa, sekretarz Gminy Kęty – Ewelina Jura-Bączek, przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach – Marek Nycz, prezes MZWiK w Kętach - Sławomir Drewniany, prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego "KOMAX" w Kętach - Krzysztof Michalski, komendant gminny ZOSP RP i radny powiatowy - Józef Szafran, komendant Straży Miejskiej w Kętach – Zbigniew Kanik, radny Rady Miejskiej w Kętach – Karol Wadoń, dzielnicowy sołectwa Malec – Dariusz Surma, przedstawiciele i prezesi lokalnych organizacji i licznie zebrani mieszkańcy wsi.

Odsłony: 1411
Autor Publikacji: Kamilla Frysztacka, Data Publikacji: 2018-04-15 , Godzina Publikacji:

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Dzisiaj...

Brak wydarzeń dzisiaj...
Styczeń, 2019
  P W Ś C P S N
01 1 2 3 4 5 6
02 7 8 9 10 11 12 13
03 14 15 16 17 18 19 20
04 21 22 23 24 25 26 27
05 28 29 30 31
poprzedni następny

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717
Aneta Szopa, tel. 695 182 876

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty