Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

XIV sesja Rady Miejskiej w Kętach - uchwały

XIV sesja Rady Miejskiej w Kętach - uchwały

PORZĄDEK OBRAD XIV sesji Rady Miejskiej w Kętach zwołanej na piątek 29 listopada 2019 r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty.

Uchwały poddane dziś pod głosowanie:

1. Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Szczegóły dostępne TUTAJ. 
ZA UCHWAŁĄ GŁOSOWAŁO 21 RADNYCH.

2. Uchwała w sprawie ustalenia cen usług świadczonych przez Ośrodek Sportu Rekreacji w Kętach oraz wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka. Szczegóły dostępne TUTAJ
ZA UCHWAŁĄ GŁOSOWAŁO 17 RADNYCH (2 głosy wstrzymujące, 2 przeciw uchwale).

3. Uchwała w sprawie Programu współpracy Gminy Kęty z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. Szczegóły dostępne TUTAJ
ZA UCHWAŁĄ GŁOSOWAŁO 20 RADNYCH.

4. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. Szczegóły dostępne TUTAJ
ZA UCHWAŁĄ GŁOSOWAŁO 20 RADNYCH (1 głos wstrzymujący)

5. Uchwała w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich. Szczegóły dostępne TUTAJ
ZA UCHWAŁĄ GŁOSOWAŁO 13 RADNYCH (4 głosy wstrzymujące, 4 głosy przeciw uchwale)

6. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie programu „Kęty dla Rodziny” obejmującego działania wspierające rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Kęty. Szczegóły dostępne TUTAJ
ZA UCHWAŁĄ GŁOSOWAŁO 12 RADNYCH (7 głosów przeciwko uchwale, 2 głosy wstrzymujące)

7. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr LII/524/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka. Szczegóły dostępne TUTAJ
ZA UCHWAŁĄ GŁOSOWAŁO 12 RADNYCH (7 głosów przeciwko uchwale, 2 głosy wstrzymujące)

8. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr LII/525/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Szczegóły dostępne TUTAJ
ZA UCHWAŁĄ GŁOSOWAŁO 12 RADNYCH (8 głosów przeciwko uchwale, 1 głos wstrzymujący)

9. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustanowienia dopłaty w ramach programu „KĘTY DLA RODZINY” do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kęty. Szczegóły dostępne TUTAJ
ZA UCHWAŁĄ GŁOSOWAŁO 12 RADNYCH (9 głosów przeciwko uchwale)

10. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty. Szczegóły dostępne TUTAJ
ZA UCHWAŁĄ GŁOSOWAŁO 12 RADNYCH (7 głosów przeciwko uchwale, 2 radnych nie głosowało)

11. Uchwała w sprawie dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków. Szczegóły dostępne TUTAJ
ZA UCHWAŁĄ GŁOSOWAŁO 18 RADNYCH (2 głosy wstrzymujące)

12. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania pn. "Rozbudowa DW 948 Oświęcim - Kęty i DW 949 Brzeszcze-Osiek", w zakresie regulacji zobowiązań finansowych związanych z nabyciem nieruchomości przeznaczonych pod drogę. Szczegóły dostępne TUTAJ
ZA UCHWAŁĄ GŁOSOWAŁO 20 RADNYCH

13. Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty. Szczegóły dostępne TUTAJ
ZA UCHWAŁĄ GŁOSOWAŁO 20 RADNYCH

14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Kętach. Szczegóły dostępne TUTAJ
ZA UCHWAŁĄ GŁOSOWAŁO 20 RADNYCH

15. Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Szczegóły dostępne TUTAJ
ZA UCHWAŁĄ GŁOSOWAŁO 12 RADNYCH (4 głosy przeciwko uchwale, 4 głosy wstrzymujące)

16. Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Szczegóły dostępne TUTAJ
ZA UCHWAŁĄ GŁOSOWAŁO 12 RADNYCH (3 głosy przeciwko uchwale, 5 głosów wstrzymujących)

17. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2020 rok. Szczegóły dostępne TUTAJ
ZA UCHWAŁĄ GŁOSOWAŁO 20 RADNYCH

18. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty. Szczegóły dostępne TUTAJ
ZA UCHWAŁĄ GŁOSOWAŁO 19 RADNYCH (1 głos wstrzymujący)

19. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2019. Szczegóły dostępne TUTAJ
ZA UCHWAŁĄ GŁOSOWAŁO 19 RADNYCH (1 głos wstrzymujący)


Odsłony: 938
Autor Publikacji: Ewelina Sadko, Data Publikacji: 2019-11-29 , Godzina Publikacji: 11:56

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty