Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
 1. Aktualności
 2. Kronika policyjna
 3. Edukacja
 4. Kultura
 5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

XIV sesja Rady Miejskiej w Kętach - transmisja na żywo

O godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty rozpoczęła się XIV sesja Rady Miejskiej w Kętach.

Zachęcamy do śledzenia obrad.


PORZĄDEK OBRAD XIV sesji Rady Miejskiej w Kętach zwołanej na piątek 29 listopada 2019 r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 4. Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
 5. Uchwała w sprawie ustalenia cen usług świadczonych przez Ośrodek Sportu Rekreacji w Kętach oraz wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka.
 6. Uchwała w sprawie Programu współpracy Gminy Kęty z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
 7. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.
 8. Uchwała w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich.
 9. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie programu „Kęty dla Rodziny” obejmującego działania wspierające rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Kęty.
 10. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr LII/524/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka.
 11. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr LII/525/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.
 12. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustanowienia dopłaty w ramach programu „KĘTY DLA RODZINY” do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kęty.
 13. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
 14. Uchwała w sprawie dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków.
 15. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania pn. "Rozbudowa DW 948 Oświęcim - Kęty i DW 949 Brzeszcze-Osiek", w zakresie regulacji zobowiązań finansowych związanych z nabyciem nieruchomości przeznaczonych pod drogę.
 16. Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty.
 17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Kętach.
 18. Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 19. Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
 20. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2020 rok.
 21. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty.
 22. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2019.
 23. Przedstawienie uchwał stałych komisji Rady.
 24. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 25. Sprawy bieżące, informacje i wolne wnioski.
 26. Zamknięcie sesji.


Odsłony: 737
Autor Publikacji: kf, Data Publikacji: 2019-11-29 , Godzina Publikacji: 12:10

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty