Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

VI sesja Rady Miejskiej w Kętach – relacja

W piątek, 27 marca 2015 r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty odbyła się VI Sesja Rady Miejskiej.

Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Marka Nycza, głos zabrał Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Zbigniew Jarosz, który przedstawił wyniki wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym nr 9 do Rady Miejskiej w Kętach, przeprowadzonych 1 marca 2015 r.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej poinformował, że radnym został uznany zarejestrowany kandydat z listy nr 1 KWW Porozumienie Ponad Podziałami – Biernat Tomasz Seweryn - dodając, że wybierano jednego radnego spośród jednego kandydata zgłoszonego na jednej liście kandydatów przez jeden komitet wyborczy. W związku z powyższym wybory odbyły się, lecz nie przeprowadzono głosowania. Następnie Radny Tomasz Biernat odebrał zaświadczenie i złożył uroczyste ślubowanie.

Interpelacje i zapytania radnych:

Radny Wiesław Gawęda w pierwszej kolejności interpelował w sprawie zmiany organizacji ruchu, bądź ustawienia progu zwalniającego na ul. Kilińskiego w Kętach. Radny w imieniu mieszkańców wyraził obawy o wyjazd z posesji znajdujących się tuż za ostrym zakrętem. Pomimo kilku lat i wielu starań nie udało się do tej pory nic w tej sprawie uczynić, dlatego zwrócił się o pochylenie się nad tym problemem.

Następne zapytanie skierował do Burmistrza Gminy Kęty. Na spotkaniu w sprawie składowiska niebezpiecznych odpadów burmistrz miał stwierdzić, iż wydano zgodę na skorzystanie z gminnej instalacji elektrycznej właścicielowi firmy, która planuje ulokować składowisko. Radny poprosił o wyjaśnienie powyższej sytuacji oraz zaniedbań w tej sprawie.

W ostatniej interpelacji zwrócił się z prośbą do instytucji gminnych o zwrócenie uwagi na porządek wokół swoich zabudowań.

II Zastępca Burmistrza Marcin Śliwa w sprawie ul. Kilińskiego zapewnił, że gmina pochyli się nad tematem.

W kwestii informacji dotyczących przyłącza elektrycznego przekazał informacje o dokumentach, które wpłynęły w tej sprawie do Urzędu Gminy Kęty. 24 października 2014 r. wpłynęło pismo firmy projektowej o wyrażenie zgody na przejście przyłącza elektrycznego niskiego napięcia przez teren działki należącej do gminy (miejskie wysypisko). 3 listopada 2014 r. gmina odpowiedziała pozytywnie na wniosek. Z kolei 5 listopada do gminy wpłynął wniosek firmy Eko Bolesław Spółka z o.o. z Krakowa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia.

Na koniec krótko odpowiedział, że gmina w kwestii porządków zwróci się mailowo do jednostek.

Radna Ewelina Rycerz-Kucybała interpelowała ponownie w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Jana Kantego (w stronę Nowej Wsi).

II Zastępca Burmistrza Marcin Śliwa odpowiedział, że gmina zwróci się w tej sprawie do Policji, w celu zbadania zasadności wprowadzenia ograniczenia prędkości na tej drodze.

Radna Mirosława Nycz przedstawiła dwie interpelacje. W pierwszej kolejności zwróciła się z pisemnym wnioskiem o wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Krakowskiej, w pobliżu skrzyżowania z ul. Głowackiego. Jest to miejsce szczególnie niebezpieczne dla osób korzystających z przystanków autobusowych.

Druga interpelacja ustna dotyczyła ul. Widok w Kętach. Zastrzeżenia radnej budzi stan nawierzchni i rozmyte pobocza, które przyczyniają się do jej dalszej degradacji.

Burmistrz Krzysztof Jan Klęczar poinformował radną, że otrzyma odpowiedź pisemną na pierwszą interpelację.

W kwestii ul. Widok głos zabrał II Zastępca Burmistrza Marcin Śliwa, który zapewnił, że po zimie gmina przeprowadzi przegląd dróg gminnych.

Radny Andrzej Wiśniowski w imieniu mieszkańców poprosił o interwencję w korycie Soły na wysokości Os. Nad Sołą, konkretnie w miejscu, w którym rok wcześniej Soła uszkodziła poważnie brzeg. Radny zwraca uwagę, iż w tym miejscu pomimo naprawy brzegu jest cypel, który wymaga przekorytowania. Istnieje ryzyko, że wysoka woda mogłaby uszkodzić naprawiony brzeg.

Mieszkańców niepokoi również postępująca degradacja wału przez ciężkie motory i quady. Pojazdy te zagrażają również spacerowiczom. Interpelację poparł także radny Piotr Żmuda.

Na koniec radny apelował po raz kolejny o instalacje monitoringu na Os. 700-lecia., ze względu na wzrost aktów wandalizmu.

II Zastępca Burmistrza Marcin Śliwa odpowiedział, że sprawa koryta Soły zostanie przekazana do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Jeśli chodzi o wały przeciwpowodziowe, to gmina zwróci się w tym przypadku o pomoc do Policji.

W kwestii monitoringu odpowiedział, że przy kolejnych budżetach trzeba będzie wnioskować o to, aby takie zadanie się w nim znalazło. Obecnie gmina nie jest w stanie zrealizować finansowo tego zadania.

Burmistrz Krzysztof Jan Klęczar dodatkowo apelował do Straży Miejskiej i Policji o przeanalizowanie stanu prawnego wałów i możliwości rozwiązania problemu.

Radny Piotr Żmuda zwrócił się w interpelacji pisemnej z prośbą o wszczęcie postępowania mającego na celu zamontowanie lustra przy ul. Legionów (na wysokości os. 700-lecia przy garażach).

Druga sprawa dotyczyła wykupu mieszkań gminnych. Mieszkańcy są zainteresowani, czy wzorem lat ubiegłych będzie możliwość ich wykupu po niższej cenie.

W ostatniej interpelacji radny poprosił o uprzątnięcie terenu byłego rejonu dróg.

Burmistrz Krzysztof Jan Klęczar poinformował, że odpowiedź na pierwszą interpelację radny otrzyma na piśmie.

Decyzja o przyznaniu ponownie bonifikaty na wykup mieszkań musi być dokładnie przeanalizowana i skonsultowana z radnymi. Burmistrz zaproponował, aby temat podjęła Komisja Spraw Gospodarczych.

W kwestii ostatniej interpelacji odpowiedział, że gmina postara uporządkować się teren, tak aby nie „straszył” i nie stwarzał zagrożenia.

Radny Mirosław Kawończyk interpelował w sprawie oświetlenia ul. Widokowej. Następnie zwrócił uwagę na stan elementów ogrodzenia przy ośrodku zdrowia, które nie obejmują dokładnie całego terenu. Ostatnia interpelacja dotyczyła uporządkowania działki gminnej, pomiędzy szkołą a klubem sportowym.

Burmistrz Krzysztof Jan Klęczar mając na uwadze wagę problemu i zagrożenia z nim związane potwierdził, że jest już projekt techniczny w sprawie oświetlenia ul. Widokowej. Nie mogąc jednak nic obiecać odpowiedział jedynie, że gmina postara się zaproponować rozwiązanie problemu.

W pozostałych dwóch kwestiach poinformował, że niezwłocznie pojawią się we wskazanych miejscach przedstawiciele gminy.

Radny Wiesław Potoczny poprosił o interwencję w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie o należyte wywiązywanie się z obowiązków, w tym przypadku z wykaszania poboczy i traw przy drogach pozostających w zarządzie województwa. Radny apelował również o zwiększenie częstotliwości wykaszania traw tak, aby mieszkańcy nie musieli brać sprawy w swoje ręce, jak to miasto miejsce w przypadku ul. Oświęcimskiej.

II Zastępca Burmistrza Marcin Śliwa odpowiedział, że gmina zwróci się do ZDW w Krakowie.

Radny Lesław Kuźma odniósł się po wypowiedzi radnego Wiesława Potocznego do bezpieczeństwa na drogach gminnych, wyrażając obawę o częstotliwość ich wykaszania. Radny sugeruje powrót do co najmniej trzykrotnego wykaszania, tak aby nie ponosić dodatkowych kosztów zbierania skoszonej trawy. Ponadto zwrócił uwagę na problem ze śmieciami w przydrożnych rowach, prosząc jednocześnie o ich usunięcie.

Burmistrz Krzysztof Jan Klęczar odpowiedział, że ze względu na brak środków finansowych nie jest w stanie zapewnić częstszego, niż trzykrotne wykaszania traw. Kontynuując wypowiedź – umowa na koszenie nie obejmuje sprzątania śmieci. Sprzątanie będzie możliwe, w przypadku pojawienia się grupy interwencyjnej, o którą gmina się stara. 

Radna Aneta Żak w imieniu mieszkańców poprosiła o montaż progu zwalniającego na ul. Akacjowej, w obrębie szkoły. Zła widoczność przez zakręt i pędzące samochody stanowią duże zagrożenie dla dzieci. W nocy dochodzi również do wyścigów samochodowych.

Burmistrz Krzysztof Jan Klęczar odpowiedział, że gmina zwróci się z prośbą o analizę sytuacji do stosownych służb, w celu podjęcia dalszych działań.

Radna Dorota Kusak poprosiła o ponowne umieszczenie skrzynki pocztowej na budynku jednostki OSP w Nowej Wsi. Przy okazji zwróciła się z prośbą o uporządkowanie terenu wokół poczty.

Burmistrz Krzysztof Jan Klęczar poinformował, że gmina zwróci się do poczty z prośbą o umieszczenie skrzynki na listy, jak i o uporządkowanie jej posesji.

Radna Urszula Włodarczyk zwróciła się do burmistrza z prośbą o wyjaśnienie, czy nagrody otrzymane w listopadzie ubiegłego roku przez czterech urzędników poprzedniej kadencji stanowiły odprawy tych osób.

Burmistrz Krzysztof Jan Klęczar poinformował, że odprawy uzyskało dwóch pracowników. Burmistrz poprzedniej kadencji Tomasz Bąk otrzymał odprawę w wysokości 35 256,00 zł brutto, a także ekwiwalent za niewykorzystany urlop w wysokości 15 787,51 zł brutto. Odprawę uzyskał również były Dyrektor Infrastruktury Społecznej Jarosław Jurzak w wysokości 12 378,00 zł brutto i ekwiwalent za niewykorzystany urlop w wysokości 1 299,90 zł brutto.

Oprócz odpraw po wyborach przyznane zostały również nagrody dla czterech urzędników, o których była mowa na poprzedniej sesji.

Radny Andrzej Bryzek dołączył się do interpelacji Radnego Wiesława Gawędy dodając, iż sporym problemem jest niebezpieczny wyjazd z ulicy. Korzystając z okazji radny zwrócił się z prośbą do burmistrza o powołanie specjalnej komisji, która zbada organizację ruchu wokół rynku i wszędzie tam, gdzie występują problemy z ruchem.

Burmistrz Krzysztof Jan Klęczar uzupełnił podjęty wcześniej temat ul. Kilińskiego, wyrażając potrzebę powołania odpowiedniego ciała, które zajęłoby się kwestią organizacji ruchu w centrum miasta, z uwzględnieniem kwestii parkowania.

Z protokołem VI sesji Rady Miejskiej w Kętach będzie można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kęty po przyjęciu protokołu na najbliższej sesji. Przyjęte protokoły z sesji można znaleźć  -tutaj-.Odsłony: 2504
Autor Publikacji: , Data Publikacji: , Godzina Publikacji:

Kęty w obiektywie...