Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

Procedura „Niebieska karta” – prawo i praktyka. Konferencja GOPS w Kętach

7 października 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach zorganizował IX Konferencję poświęconą zjawisku przemocy w rodzinie, która skierowana była do instytucji pomocy społecznej, oświaty oraz policji. Konferencja stanowiła kontynuację cyklicznych spotkań służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, realizowanych w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Konferencję otworzyli dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach Monika Kaczmarczyk oraz burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar, który podkreślił znaczenie podejmowanych działań na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie oraz wagę współpracy służb do tego powołanych. W krótkim wystąpieniu podziękował pracownikom Działu Wspierania Rodziny za ich dotychczasową trudną pracę na rzecz osób i rodzin znajdujących się w kryzysie, jakim jest przemoc w rodzinie oraz za działania, których celem jest organizacja lokalnego systemu zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, opartego o działanie interdyscyplinarne.

– Dziękuję wam, że podejmujecie te trudne tematy, że chcecie o nich rozmawiać, że chcecie budować szerokie zrozumienie dla niezwykle złożonego problemu, z którym, aby się mierzyć, trzeba działać zespołowo i wspólnie – podkreślił burmistrz, zwracając uwagę, że problematyka przemocy wobec dzieci i młodzieży jest mu niezwykle bliska i ważna. - Pomoc osobom słabszym i potrzebującym, w niezwykle szerokim tego słowa znaczeniu, uważam za absolutny priorytet w działaniu lokalnego samorządu, a zrozumienie dla tego tematu powinno być szerokie. Bardzo jest potrzebne to, aby każdego dnia tłumaczyć, że ten problem dotyczy nasz wszystkich. Od momentu diagnozy, zauważenia czegoś niepokojącego, poprzez przekazanie poszczególnym specjalistom w zakresie psychologii, pedagogiki, a następnie przedstawicielom organów represyjnych, takich jak policja czy straż miejska. To musi być współdziałanie i zrozumienie, tym bardziej dziękuję Pani dyrektor za organizację tej konferencji – mówił. - Jestem przekonany, że to, że państwo jesteście tu wszyscy i wspólnie na ten temat rozmawiacie, pozwoli nam zrobić jeszcze więcej – skonkludował.

- Wy wiecie najlepiej: każde dziecko, każda rodzina wyciągnięta z problemu jest waszym osobistym sukcesem i za każdy ten sukces, których jest wiele, bardzo wam dziękuję - dodał na koniec.

Tegoroczna konferencja poświęcona była w całości tematowi: Procedura „Niebieska karta” – prawo i praktyka. Prelegentem konferencji była Pani Agnieszka Górska - praktyk, pracownik jednego z większych Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej w Polsce, prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie realizacji Procedury „Niebieskiej Karty”, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego oraz członek Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy MRPiPS, współautor dokumentów strategicznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Uczestnicy konferencji otrzymali możliwość usystematyzowania dotychczasowej wiedzy na temat realizacji procedury „Niebieskiej karty”, ale także poszerzenia swojej wiedzy, między innymi nt. zmian, jakie zachodzą w prawie i są obowiązujące. Podczas konferencji zostały omówione zagadnienia dotyczące: udostępniania danych osobowych w Procedurze NK, roli Zespołu Interdyscyplinarnego jako świadka w sprawie sądowej, organizacji pracy Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych pod kątem aspektów prawnych, a także współpracy służb w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach, a szczególnie Dział Wspierania Rodziny dziękuje wszystkim za aktywny udział w tegorocznej konferencji. Zainteresowanie Państwa umacnia nas w przekonaniu, że podejmowane działania są potrzebne i służą podnoszeniu kompetencji służb na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Odsłony: 1263
Autor Publikacji: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach / Kamilla Frysztacka, Data Publikacji: 2019-10-09 , Godzina Publikacji: 13:05

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty