Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Porządek obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Kętach

PORZĄDEK OBRAD

XIII sesji Rady Miejskiej w Kętach

zwołanej na

piątek 25 października 2019 r. o godz. 12.00

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o realizacji zadań własnych gminy z zakresu edukacji publicznej.
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, kryteria i tryb przyznawania nagród.
 6. Uchwała w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Kętach.
 7. Opinia w sprawie szacunkowej prognozy taryf za ścieki.
 8. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania pn.: „Studium lokalizacyjno-funkcjonalno-ruchowego rozwoju układu komunikacyjnego zachodniej Małopolski".
 9. Uchwała w sprawie ustalenia regulaminów targowisk gminnych.
 10. Uchwała w sprawie opłaty targowej.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kętach.
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na działkach położonych w Kętach.
 13. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Klasztoru Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji w Kętach.
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy północnej części działki nr 680 położonej w Kętach obręb: Podlesie.
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy południowej części działki nr 680 położonej w Kętach obręb: Podlesie.
 16. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty.
 17. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2019.
 18. Przedstawienie uchwał stałych komisji Rady.
 19. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 20. Sprawy bieżące, informacje i wolne wnioski.
 21. Omówienie protokołu poprzedniej sesji.
 22. Zamknięcie sesji.    


Przewodniczący       
Rady Miejskiej w Kętach

Marek Nycz         Odsłony: 1602
Autor Publikacji: , Data Publikacji: 2019-10-18 , Godzina Publikacji: 12:14

Kęty w obiektywie...