Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej w Kętach

PORZĄDEK OBRAD

IV sesji Rady Miejskiej w Kętach

zwołanej na piątek 21 grudnia 2018 r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.

4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty.

5. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2019.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kęty do wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach realizacji tego programu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej z wyłączeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętach oraz wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kęty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2018.

13. Informacja Burmistrza o zgłoszonych w 2018 r. żądaniach z tytułu obniżenia wartości nieruchomości wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia renty planistycznej.

14. Przedstawienie uchwał stałych komisji Rady.

15. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

16. Omówienie protokołów sesji I-III.

17. Sprawy bieżące.

18. Informacje i wolne wnioski.

19. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Kętach

Marek Nycz


Projekt uchwały znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej

Posiedzenia komisji w grudniu 2018 r.

Uwaga! Transmisje odbywają się na kanale Gminy Kęty w YouTube. W przypadku wejścia przed godziną 12.00 należy odświeżyć przeglądarkę o godzinie rozpoczęcia transmisji (np. wciskając klawisz F5). Nagrania archiwalne i retransmisję można znaleźć w zakładce wideo na profilu Gminy Kęty w serwisieYouTube.


Z protokołem IV sesji Rady Miejskiej w Kętach będzie można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kęty po przyjęciu protokołu na najbliższej sesji. Przyjęte protokoły z sesji można znaleźć  -tutaj-Odsłony: 1838
Autor Publikacji: , Data Publikacji: , Godzina Publikacji:

Kęty w obiektywie...