Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach


1. Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko będące przedmiotem konkursu winien spełniać:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
 3. co najmniej 3 - letni staż pracy;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1440).


2. Wymagania dodatkowe:

 1. wykształcenie w jednej z dziedzin związanych z działalnością podstawową muzeum;
 2. doświadczenie zawodowe związane z działalnością muzealniczą, naukową, upowszechnianiem kultury lub ochroną zabytków i opieką nad zabytkami;
 3. znajomość przepisów ustaw: o muzeach, o ochronie  zabytków i opiece nad zabytkami, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o finansach publicznych (w szczególności przepisów dotyczących gospodarki finansowej w instytucjach kultury) oraz prawa zamówień publicznych;
 4. znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych;
 5. umiejętność organizacji pracy i zarządzania zespołem.


3. Do głównych zadań wykonywanych na stanowisku, na które prowadzony jest nabór, należy:

 1. kierownictwo w sprawach organizacyjnych i administracyjnych;
 2. nadzór nad zbiorami i majątkiem Muzeum;
 3. reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;
 4. przedstawianie właściwym instytucjom i organom nadzoru planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;
 5. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Muzeum;
 6. zawieranie umów i powierzanie specjalistom lub instytucjom prac zleconych w trybie zgodnym z obowiązującymi przepisami.


4. Dokumenty wymagane w ofertach pracy składanych przez kandydatów:

 1. pisemne zgłoszenie udziału w konkursie na stanowisko dyrektora Muzeum im. A. Kłosińskiego w Kętach wraz z motywacją;
 2. koncepcję funkcjonowania Muzeum im. A. Kłosińskiego w Kętach w aspekcie zarządzania instytucją i kształtowania jej programu na okres 3 lat, z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji oraz współpracy z innymi placówkami kulturalnymi i oświatowymi;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i doświadczenie zawodowe;
 5. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 stawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1440);
 8. oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;
 9. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.


5. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem korespondencyjnym i numerem telefonu kontaktowego z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Muzeum w Kętach”, na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Kęty, Rynek 7 - parter lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Kęty, Rynek 7, 32-650 Kęty w terminie do dnia 9.12.2019 r. do godz. 15.30 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Kęty). Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy Kęty po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.


6. Informacje dodatkowe.

 1. Zgłoszenie udziału w konkursie oraz wymagane oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
 2. W celu przeprowadzenia konkursu Burmistrz Gminy Kęty powoła komisję konkursową.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. I etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap - ocena kwalifikacji zawodowych, wiedzy i predyspozycji kandydatów.
 4. O zakwalifikowaniu się do konkursu, terminie i miejscu jego przeprowadzenia kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się do dnia 31.12.2019 r.
 6. Informację o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach można uzyskać w siedzibie muzeum w Kętach, Rynek 16  - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7-ej do 15-ej lub telefonicznie (33) 845 31 07.


7. Dane osobowe – klauzula informacyjna.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Kęty, Rynek 7, 32 – 650 Kęty.
 2. Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się poprzez adres e-mail:iodo@kety.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacyjnym na stanowisko dyrektora Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Kęty oraz komisja rekrutacyjna powołana do przeprowadzenia naboru na dane stanowisko.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest wymagane do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Bez podania wymaganych danych osobowych kandydata udział w naborze nie będzie możliwy.

Burmistrz Gminy Kęty   

dr inż. Krzysztof Jan KlęczarOdsłony: 1604
Autor Publikacji: , Data Publikacji: 2019-11-26 , Godzina Publikacji: 15:23

Kęty w obiektywie...