Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Informacja Burmistrza Gminy Kęty ws. projektu operatu opisowo-kartograficznego

GK.6641.1.2019.JP

Kęty dnia 10.09.2019 r.

INFORMACJA

Na podstawie art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725) oraz Porozumienia zawartego w dniu 20 grudnia 2000 r. pomiędzy Starostą Oświęcimskim, a Burmistrzem Gminy Kęty w sprawie powierzenia zadań i kompetencji starosty wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w tym wydawania decyzji administracyjnych,

BURMISTRZ GMINY KĘTY INFORMUJE,

że w lokalu Urzędu Gminy Kęty przy ul. Kilińskiego 1 ( II piętro, pokój 18 )

w terminie 14.10.2019 – 04.11.2019 r., w godzinach od 9.00 do 14.00

zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego weryfikacji i poprawy jakości bazy ewidencji gruntów i budynków wraz z analizą danych cyfrowych i dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz geodezyjnymi pomiarami terenowymi, realizowanego w trybie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Kęty obszar wiejski bez Bielan.

Projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków został opracowany na podstawie art. 20 ust. 1-3a, art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r., poz. 725.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019, poz. 393) Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione ww. projekcie, może w podanym terminie zapoznać się z dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić ewentualne uwagi do danych zawartych w projekcie. Niestawienie w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Po upływie terminu 15 dni roboczych, od terminu zakończenia wyłożenia, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Burmistrz ogłasza w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Gminy Kęty. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, mogą w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego informacji o modernizacji ewidencji gruntów i budynków, zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Burmistrz rozstrzyga w drodze decyzji.

Informuję o konieczności przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość. W imieniu osób nieobecnych mogą występować pełnomocnicy.

Burmistrz

dr inż. Krzysztof Jan KlęczarOdsłony: 1034
Autor Publikacji: Wydział Geodezji i Kartografii, Data Publikacji: 2019-09-16 , Godzina Publikacji: 10:24

Pliki do pobrania:

Informacja.pdf (Rozmiar: 0.33 MB)

Kęty w obiektywie...